Algemene voorwaarden HertogWonen - Woningzoekenden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  HertogWonen: HertogWonen, De Gruyterpassage 8, 5211 TS ‘s-Hertogenbosch.

1.2  Woningzoekende: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich bij HertogWonen inschrijft met als doel het vinden van woonruimte of bedrijfsruimte en/of HertogWonen opdracht heeft verstrekt tot het zoeken van woonruimte of bedrijfsruimte.

1.3  Verhuurder: Eigenaar van het object of de natuurlijke of rechtspersoon die van eigenaar toestemming heeft het object te verhuren, ook wel genoemd “aanbieder van woonruimte”.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1  Woningzoekende verklaart kennis te hebben genomen van/akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

2.2  HertogWonen zal haar werkzaamheden aanvangen, nadat woningzoekende zich volledig en waarheidsgetrouw heeft ingeschreven als woningzoekende.

2.3  Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is woningzoekende verplicht geldige identiteitspapieren, recente salarisspecificatie(s) en eventuele werkgeversverklaring(en) of accountantsverklaring(en) aan HertogWonen te overleggen. HertogWonen verklaart zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en zal de gegevens niet aan anderen verstrekken dan aan de verhuurder waarmee woningzoekende een huurovereenkomst is aangegaan. Het niet of onjuist verstrekken van de gewenste gegevens kan gevolgen hebben voor de doorgang van de beëindiging.

2.4  Woningzoekende is bij aanvang geen inschrijfgeld verschuldigd. De inschrijving is één (1) jaar geldig. 

2.5  HertogWonen is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zonder opgaaf van reden, niet op een bezichtiging is verschenen, terwijl dit wel was afgesproken.

2.6  HertogWonen is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien woningzoekende niet de juiste gegevens verstrekt.

2.7  Alle door HertogWonen gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Woningzoekende kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.8  Indien woningzoekende in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van woningzoekende zelf.

Artikel 3 Werkzaamheden

3.1  De werkzaamheden die door HertogWonen zullen worden verricht voor woningzoekende kunnen variëren maar houden doorgaans in het registreren en verwerken van de inschrijving, het inventariseren van de woonwensen, het zoeken en selecteren van woonruimte, het verzorgen van bezichtigingen, het begeleiden en adviseren op het gebied van huur, evenals het onderhandelen met de verhuurder en het tot stand brengen en toelichten van de schriftelijke huurovereenkomst, het adviseren in de nutsvoorzieningen en andere voorkomende werkzaamheden.

Artikel 4 Betaling

4.1  Indien woningzoekende er via HertogWonen er in slaagt om woonruimte voor woningzoekende, diens familie, of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit dan is woningzoekende hiervoor een vast bedrag aan registratie- en advieskosten aan HertogWonen verschuldigd. Dit bedrag dient voorafgaand aan de aanvaarding van de woonruimte te worden voldaan en bedraagt € 295,00 voor iedere vorm van woonruimte die door HertogWonen is verworven.

4.2  Indien woningzoekende HertogWonen opdracht geeft tot het vinden van geschikte woonruimte en Hertog Wonen er in slaagt woonruimte te vinden bij een aanbieder die niet bij HertogWonen in beheer is, zal aan woningzoekende een aanhuurcourtage in rekening worden gebracht die gelijk is aan een maand huur exclusief btw. HertogWonen behartigt in deze dan alleen de belangen van de huurder en heeft geen overeenkomst en voert geen werkzaamheden uit voor de verhuurder.

4.3  Woningzoekende verklaart door middel van inschrijving bij HertogWonen kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de verschuldigde kosten.

4.4  HertogWonen zal woningzoekende voorafgaand aan het opstellen van de huurovereenkomst middels een schriftelijke bevestiging informeren of woningzoekende danwel registratie- en advieskosten danwel courtage verschuldigd is.

4.5  Indien uit de inspanningen door HertogWonen voor woningzoekende een koopovereenkomst voortvloeit, is de woonruimte een courtage verschuldigd gelijk aan het percentage welk door de NVM wordt gehanteerd.

4.6  De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde kosten zijn voldaan.

4.7  Eventuele gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van woningzoekende komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1  De activiteiten van HertogWonen zijn beëindigd op het moment dat de huurovereenkomst is ondertekend. HertogWonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen al dan niet nakomt.

5.2  HertogWonen kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door HertogWonen verstrekte informatie.

5.3 Woningzoekende is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat HertogWonen niet kan instaan voor de juistheid van de door de aanbieder van woonruimte opgegeven feitelijke of juridische status of de al dan niet zichtbare kenmerken c.q. gebreken van de woonruimte. Op de woningzoekende rust de verplichting om de via HertogWonen gevonden woonruimte zelf op geschiktheid te controleren.

5.4  Nadat er tussen woningzoekende en de aanbieder van woonruimte een huurovereenkomst is gesloten, eindigt de aansprakelijkheid en inspanningsverplichting van HertogWonen jegens woningzoekende.

5.5  Woningzoekende vrijwaart HertogWonen voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door HertogWonen voor woningzoekende worden of zijn verricht. Woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afspraken die hij met de aanbieder van woonruimte maakt.

5.6  Woningzoekende kan geen rechten ontlenen aan de wettelijke en/of gemeentelijke regelgeving die betrekking hebben op de activiteiten van HertogWonen in welk opzicht dan ook.

5.7  HertogWonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop een aanbieder van woonruimte, na ondertekening van een huurcontract, zijn verplichtingen als verhuurder van woonruimte nakomt. Woningzoekende dient zich te allen tijde rechtstreeks tot de verhuurder te wenden.

5.8  HertogWonen is niet aansprakelijk voor de wijze waarop woningzoekende zijn verplichtingen als huurder uit een tussen hem en een aanbieder van woonruimte gesloten huurovereenkomst nakomt.

5.9  HertogWonen is niet aansprakelijk voor onjuistheden en geschillen die voortvloeien uit een onjuiste opgave van de juridische of feitelijke status van een woning door de aanbieder van woonruimte in het licht van de geldende huurrechtregels, gemeentelijke- of andere regelgeving.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1  Het is woningzoekende op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 niet toegestaan de aanbieder c.q. verhuurder van woonruimte waar woningzoekende door HertogWonen op is geattendeerd op wat voor manier dan ook rechtstreeks te benaderen zonder tussenkomst en goedkeuring van HertogWonen. Alsdan eindigen de werkzaamheden voor woningzoekende door HertogWonen onmiddellijk.

6.2  Indien er tussen woningzoekende en HertogWonen een overeenkomst is gesloten, schriftelijk dan wel mondeling, betreffende de aanhuur van woonruimte, dan is dit bindend. Mocht woningzoekende om wat voor reden hierna afzien van aanhuur, dan is woningzoekende aan HertogWonen éénmalig annuleringskosten á € 150,00 exclusief btw verschuldigd.

6.3  Niets van de website www.hertogwonen.nl mag worden gekopieerd of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

6.4  HertogWonen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website www.hertogwonen.nl, noch voor die van websites waar via een link naar verwezen wordt.

6.5  HertogWonen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.6  Het ingeschreven staan bij HertogWonen vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

6.7  Alle rechten met betrekking tot de website www.hertogwonen.nl berusten bij HertogWonen.

1 september 2018